За историята на село Червена

#
18 Mar 2019 1493

Актуално Свищов продължава представянето на исторически сведения за селищата от община Свищов. Данните са от книгата „Местните имена в Свищовско” от Емилия Пернишка.
Червена /Scrivona, на руска карта Чирвен, още Червена круша, в тур. док. Cervena/
Село, разположено на невисоко равно плато на 8 км от гр. Левски, на югозапад от Свищов,
на 3 км от ж.п. линията Свищов - Левски. Шосе към с. Овча чогила. Основен поминък - земеделие и животновъдство.
В околността са откривани старинни артефакти. Следи от поселища от неолита има в м. Пясъка. Близо до селото се предполага да е имало две села върху останки от кракийски селища - в м. Черковището и в м. Караман дол /4, 3 век пр. н. е./. Предполага се, че в първите векове /1, 3/ на н. е. покрай Червенска река се заселват войници, служители в римския легион в Нове. Селището им е Скравена /Скревена, Скребена - свързва се условно с гл. scribo „пиша” с допускане на заселник - писар. Също от предания и от католически документи е известно, че е пославянчена със значение „скрито място”. Намирани находки, монети от римско време. През Второто българско царство се предполага съществуване на три села в околността - павликянска Скравеница в м. Карамандол, Червена круша край днешното село и Славомир в района на м. Черковището /по-късно Сломер/. Населението е било католическо /павликянско/. През 1612- 1620 г. го посещава католическият мисионер Петър Солинат, а през 1640 г.  -Петър Богдан, който е архиепископ и един от първите географи на България от 17 в. През 1622 г. тези села са разгонени при турски набези. По време на забягването на католиците през 1725-35 г. от турските издевателства населението на това село изцяло се преселило в Банат /Румъния/. Предполага се, че в м. Турските грпобища е имало турско-татарско село. След Кримската война тук се настаняват черкези. Сегашното място е основано на мястото на изселилите се черкези с постановление от 1878 г. от свищовските окръжни власти от заселници от Ловчанско, Габровско, Севлиевско - около 50 семейства - Ганчеви, Драгановци, Спасеви и др., както и от съседни села - родовете Минкови, Чехлите, Великовци, Илиеви. Така че цялото население е ново и преселническо, което личи от списъка на преброяването на населението. През 1956 г. има 1600 жители, а в 2010 г. едва 416 жители.
Името е наследник на по-старите имена Червена круша, с турско име Червена сувадъ, сувадия /червен суват - някои го свързват и с околни макови полета/. Остава с първата си част - Червена.
Местни имена, имена на водни обекти и ойконими около и в Червена: Балювска махала, Вачкова ялак, Целините, Чакър махала и др.
Общо 53 имена. Предимно двусъставни български и съдържащи заемки от турски. Дадени от турци - Къса бурун, Чакър махала.
Актуално Свищов припомня: Член-кореспондент проф. д-р Емилия Пернишка е виден езиковед - изследовател на българската лексика, словообразуване, стилистика, развитие и книжовно строителство на езика, лексикография, съпоставка на българския език с други славянски езици.
Издала е 7 книги и над 190 статии, отпечатани в български научни издания, в Чехия, Словакия, Полша, Холандия. Автор, съавтор и редактор е в 8 речника, в 11 тома на академичния  многотомен Речник на българския език, в речници на синонимите, антонимите, чуждите езици и новите думи в българския език, в енциклопедия по езикознание. Проявява грижа към езиковата правилност и чистота в редица научно- популярни статии и в много радиопредавания. Близо 30 години редом с научната работа в БАН преподава и в различни университети у нас и в Лион, Франция.
Завършва в Свищов гимназия „Алеко Константинов” със златен медал и като студентка по българска филология събира топонимията на Свищовско през 50-години на миналия век, която излесдва и представя в „Местните имена в Свищовско”.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.