Окултизъм и влиянието му върху Главния прокурор и Прокуратурата

#
26 Jul 2021 298

Текстът публикуван по-долу е предоставен на Актуално Свищов от неговия автор. Повод за написването е неуспешния опит главпрокурора Иван Гешев, да бъде отстранен от поста. Изразените тези и позиции са на автора, а не редакционни.

 

Като лице, което наблюдава ставащото в т.нар. правоохранителна и правосъдна системи, мога да заявя, че Главния прокурор има основна отговорност за незаконния и престъпен начин на функциониране на прокуратурите в нашата страна. Бидейки ръководител, той има възможност да контролира и да указва какви действия те да предприемат, и което е по-важното: да разследва и да наказва престъпленията по служба, длъжностните престъпления и престъпленията срещу правосъдието, извършвани от прокурори по места в цялата страна.

 

По-важният въпрос, касае конкретно не толкова оставката на ръководителя на Прокуратурата, а това, че твърде много от прокурорите - от малкия град, та чак до столицата, са членове на различни окултни организации, окултни ложи, окултни секти и окултни вероизповедания. По силата на своето членство в тези окултни организации, те поемат задължението да защитават и да бранят свободата и правата, когато техен „брат” или „сестра” от окултната организация, извърши каквото и да е престъпление или нарушение. Това задължение окултистите наричат „задължение за братска взаимопомощ”. В изпълнение на това си задължение, прокурор-окултист ще протака дознанието или разследването, или писмено ще твърди лъжи и манипулации относно обстоятелствата за извършеното престъпление, или директно ще постанови да се прекрати работата по случая. Също така, известни са и обрати в хода на разследването, когато прокурор-окултист привлича към наказателна отговорност не извършителя, а пострадалото лице (с което цели да го сплашва и тормози). Възможностите на прокурорите за манипулиране и извращаване на дознанията, разследванията и наказателните преследвания са много, много големи. И в настоящото време те се използват масово в практиката им. Умишлените „вратички”, слабости и измамнически разпоредби в закони и в подзаконови нормативни актове в сферата на правосъдието (Наказателен кодекс, Граждански процесуален кодекс, Административно-процесуален кодекс, и др.), допълнително позволяват и насърчават прокурорите, както и съдиите и полицаите, да имат много широк набор от възможности да мамят и манипулират в хода на работата си по всеки един заявен случай за извършено престъпление. При изопачено прилагане на разпоредби и процедури от действащото законодателството, каквито случаи има, прокурорите могат без действителна потребност и без действителна основателност принудително да вкарат всеки един нарочен, набеден, политически или идеологически неудобен или пречещ им жител на страната – в арест, в затвор, в болница (за лечение или за хирургическа операция), в психиатрия (за престой и „лечение”, т.е. дрогиране и побъркване чрез лекарства и високотехнологични технически средства (радиочестотно облъчване)), с продължителност, която устройва съответния прокурор. Той може да прави подготовка и опити за извършване на тези действия. Без действителни потребност и основателност той може да отнема родителски права и принудително да настанява дете или децата на визирания жител на страната при други непознати за тях индивиди или в социален приют. С продължителност, каквато прецени съответния прокурор. Той може да прави подготовка и опити за извършване на тези действия.

 

Всеки, които е имал възможност да се запознае как работи, какво представлява, и колко долнопробно нещо е българската прокуратура (както и останалите т.нар. български правоохранителни и правосъдни органи) е наясно, че тя не работи в съответствие с Конституцията и законите, а работи: по правилата на ведомствената целесъобразност (което означава, че ако желае ще постанови, че дадено действие е престъпление, а ако не желае - няма да постанови, независимо какво конкретно се е случило в действителност); както и съгласно догмите на окултната организация, окултната секта и окултното вероизповедание, към което принадлежат работещите по конкретния случай прокурор, полицай и съдия.

 

Решенията на прокурорите-окултисти, които имат други основания, различни от тези, посочени в публичните закони, са недопустими и незаконни, въпреки, че оценката е, че масово се случва да има такива решения. Такива прокурори са в положение на свиреп конфликт на интереси, поради задължението да изпълняват и налагат догмите на тайните окултни организации, тайните окултни ложи, тайните окултни секти и тайните окултни вероизповедания, в които членуват. Масово прокурорите, поради тези им членства, работят в нарушение на съдоустройствените закони, и на „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”. Те работят в положение на законова несъвместимост на техните чисто служебни задължения, от една страна, и на зависимостите си към съответното ръководство на окултните организации, окултните ложи, окултните секти и окултните вероизповедания, от друга страна, пред което ръководство те са положили клетва, че в личната и в служебната си дейност ще налагат догмите, принципите и правилата на съответната окултна организация и окултна секта, и ще бранят интересите на всеки техен „брат” и „сестра” от същата организация и секта; и съответно са се задължили да клеветят, обвиняват, тормозят и съсипват всеки, който не е в тяхната окултна организация или секта. Това са много сериозни проблеми, които съществуват в нашата страна, поне от няколко десетилетия. На книжния пазар и в Интернет има множество български и чуждестранни източници на информация, които разясняват и обясняват какво представляват и как функционират тайните окултни организации, окултни ложи, окултни секти и окултни вероизповедания. Върху тези информации може да се размишлява и да се правят допълнителни изводи като се използват различни логически методи за анализ.

 

Поради всичко това, от гледна точка на теорията на правото, решенията и постановленията на прокурорите-окултисти са нищожни още от момента на постановяването им, т.е. те са невалидни, и следователно нямат правна сила. Въпреки това, досега няма публично известен случай някои от контролните държавни органи да е установил и обявил, че конкретен прокурор с действията си подмолно и прикрито е подпомагал тайна окултната ложа или тайна окултна секта, в която е член. Поради всичко това, за около 30 години демокрацията в нашата страна се превърна във фасадна демокрация, демокрация „само на думи”, а по същество, държавната власт в редица сектори е похитена, завладяна и окупирана, и се е превърнала в диктатура на различни окултни античовешки сатанински секти, на техните терористични догми и психопатийна мания за владичество и контрол на всеки и на всичко.

 

От около двадесет години, с прекъсвания, полагам усилия и изследвам християнската религия и вяра, и противостоящите й окултни организации, окултни ложи, окултни секти и окултни вероизповедния, и техните начини на организиране и функциониране. За значителна част от тяхната дейност има много на брой, и критична, и хвалебствена, информация в публичното пространство: книги, статии, анализи, сайтове, филми, публицистични предавания, и т.н., върху които може допълнително да се размишлява и да се правят изводи. Известно е, че още в древността е имало окултни вероизповедания и окултни секти, за което свидетелстват редица изобличителни текстове в християнската Библия. Сред най-злите и коварни секти е била, и вероятно продължава да бъде, сектата на древноегипетското божество Хорус (а всъщност демон над демоните). Има предположение, че Наполеон знаейки, че от древен Египет са се зародили и разпространили по света различни окултни и демонични учения, в израз на възмущение е наредил да се стреля с топ в лицето на Сфинкса. А според други коментатори, стрелянето не е било свързано точно с възмущение от страна на Наполеон. Християнството разглежда членовете на окултните организации, окултните секти и окултните вероизповедания като обзети и обсебени от демони, т.е. от зли духове, т.е. бесновати. И казано обективно, това е точно така. При ритуалът за приемане на нов член в такива организации (инициация) умишлено биват повреждани неговия дух и душа (астралното тяло на индивида), а в някои случаи повреждат дори и физическото му тяло. Има основателни предположения, че при приемането на нов член, тялото на индивида го свързват посредством словесна формула (т.е. заклинание) с конкретен демон (или с няколко демони), който занапред да оказва отрицателното си въздействие върху него (чрез телесен и астрален (т.е. духовен) тормоз, измъчване, принуждавания, и т.н.). Биологичните органи на физическото тяло на индивида, както и астралното тяло на индивида, започват да вибрират, т.е. да трептят, на такава честота, при която извършването на: лъжи, манипулации, провокации, клеветене, празнодумство, злословене, клюкарстване, ежедневното търсене и водене на спорове, злодеяния, престъпления, нарушения, и т.н., доставя наслада, удоволствие и удовлетворение, и буквално представлява храна за сетивата му, за органите на неговите физическо тяло и астрално тяло. Тази отрицателна енергия и специфични трептения буквално представлява храна за злите духове, които са се подслонили в неговото физическо тяло и  в неговото астрално тяло. Както физическото тяло се захранва с физическа материална храна, така злите духове в телата на членовете на окултните организации и окултните секти се хранят с отрицателна енергия, т.е. с лоши: помисли, мисли, чувства, думи и действия. И обратното: добрите духове в телата на нечленовете на окултни организации и окултни секти, се хранят с положителна енергия, т.е. с добри: помисли, мисли, чувства, думи и действия. Ангелите и демоните (вторите се наричат също бесове) не се хранят с материална храна. Те се радват и хранят съответно с положителната или с отрицателната енергия от биологичните индивиди. По тези въпроси има както религиозни проучвания и анализи, а така също и научно-приложни проучвания и анализи. Известно е, също така, че на ученици и студенти в духовните семинарии на традиционните вероизповедания учителите предоставят основни знания за противостоящите на съответното вероизповедание окултни организации, окултни секти и окултни вероизповедания, и начините, по които те са организирани и функционират. Аз не съм учил в духовна православна семинария, но в публичното пространство, на книжния пазар, и в Интернет също може да се намери предостатъчно информация по тези теми. В личен план, два пъти получавах покана да се запиша за студент, с предложението да стана православен свещеник. Тези покани любезно отклоних. Също така, преди няколко години получих многократни подпитвания и намеци, сондиращи за мнението ми относно възможността за членство в окултна секта. След като категорично и ясно отхвърлих такава възможност, срещу мен беше извършена петкратна провокация с цел достигане до физически сблъсък, беше постигнат физически сблъсък, като предварително бях упоен и обезсилен чрез високотехнологично техническо средство, и бях много здраво пребит с множество удари в главата. За мое голямо удивление, полицаят, който беше повикан и дойде на местопрестъплението, вместо да арестува извършителите на побоя, започна да ми крещи, да ме заплашва и словесно да ме манипулира. Както се казва, „гарван гарвану око не вади.”. И до днес извършителите на това престъпление стоят ненаказани.

 

Някои от публично известните абсолютни лъжи и манипулации, чрез които ръководителите на окултните организации и окултните секти убеждават, насаждат, зомбират и принуждават новопривлечените членове да вярват в и да изповядват са следните: 1) че тези организации били наследници и приемници на прословутите рицарски ордени от Средновековието; 2) че злодеянията, нарушенията и престъпленията, които тайно или явно извършват били само на ужким, т.е. не били истински; 3) че злодеянията, нарушенията и престъпленията, които тайно или явно извършват, били заслужени от лицата, срещу които ги извършват; 4) че членовете трябвало да се чувстват радостни и нужни, когато окултната организация или окултната секта им заповяда да извършат някакво злодеяние, престъпление или нарушение, което обикновено се извършва съгласно догмата „свой – чужд”, т.е. „Който не е с нас – той е против нас”, т.е. прави се разграничение кои са от членовете на сектата и кои не са от тях.

 

Някои от публично известните задължения на новопривлечените членове на окултните организации и окултните секти са следните: 1) да почитат, обичат и боготворят ръководителите на окултната организация или окултната секта; 2) с всяко свое действие и ход да налагат догмите, идеология и влиянието на съответната окултна организация, окултна ложа, окултна секта и окултно вероизповедание; 3) винаги да спазват тайните догми, принципи и правила на тяхното окултно вероизповедание; 4) когато извършват злодеяния, престъпления и нарушения задължително да прикриват своите действия, така че да не се разбере, че именно те са били извършителите, а ако им е възможно да оставят лъжливи следи, които да отвеждат към друго лице като извършител; 5) задължително да прикриват и защитават чрез лъжи, манипулации и действия свой „брат” или „сестра”, които извършват злодеяние, престъпление и нарушение, което е от полза за окултната организация или окултната секта; 6) при поискване да предоставят безплатно имуществото си за нуждите на окултната организация или секта; 7) при наличие на разпореждане да извършат сексуални сношения с ръководителите или с други членове на окултната организация или окултната секта; 8 ) да спазват задължението за опазване в тайна на членството си в окултната организация, окултна ложа, окултна секта или окултно вероизповедание, пред всички външни лица, дори пред органите на държавната власт; 9) агресивно, яростно, емоционално и обидчиво да отричат всяко твърдение, отправено спрямо тях, че членуват в окултна организация, окултна ложа, окултна секта или окултно вероизповедание; 10) да се притесняват, страхуват и ужасяват от истината и всяка нейна част, която може да стане публично известна, относно тях и дейностите им; 11) въпреки злодеянията, които извършват, публично да поддържат поведение на автентични, истински и добри граждани на страната; 12) когато разговарят с външно за тяхната окултна организация или окултна секта лице, по почти всеки въпрос и всяка тема да заявяват, че те нищо не знаят или нищо не разбират по конкретния въпрос.

 

Членовете на най-опасните, проклети, прокълнати, коварни и зли окултни организации и окултни секти изповядват сатанинските догми, че единствено на техните членовете трябва да бъде позволено: да бъдат финансово богати; да имат здраво неповредено имущество; да бъдат физически здрави; да бъдат психически здрави; да бъдат физически красиви; да имат брачен партньор; да имат родни деца; да могат да се развиват професионално като наети лица или като предприемачи. Изповядват, че на външни лица, т.е. на нечленове на тяхната окултна организация или окултна секта, тези неща не трябва и не може да им се позволяват, както и че външните лица не могат да имат „привилегията” да разполагат с нещо от изброеното. Или ако се допусне, по изключение, външните лица да имат нещо от изброеното, задължително то трябва да бъде повредено, ощетено, счупено, съкрушено, разболяно, чрез действие на член на окултната организация или окултната секта. И задължават всички членове на окултната организация, окултната секта и окултното вероизповедание ежедневно да прилагат в действията си, на всяка цена, тези догми спрямо външните лица. А това силово прилагане на тези техни догми може да се постигне единствено с ежедневно вършене на престъпления, нарушения, манипулации, увреждания, щети, лъжи и други злодейства.

 

Има основателни предположения, че тези организации и секти са високоорганизирани и бързодействащи, поради използването на най-новите достижения на комуникациите: Вайбър, Месинджър, мобилни и смарт телефони от последно поколение, WAP, 4G, 5G, Wi-Fi, безжичен Интернет, и др. Предполага се, също така, че използват мощни високотехнологични портативни уреди с широк спектър на действие, работещи на принципа на радиочестотни излъчватели и радиочестотни смутители, с цел влияние, тормоз и терор върху поведението и жизнените функции на тялото на набелязаната жертва за тормоз, съсипване или ликвидиране. Тези уреди закупуват от черния Интернет пазар, а в някои случаи и от обикновената магазинна мрежа.

 

В статията, за която по-долу прилагам линк, нашия президент Румен Радев е изброил цяла редица нарушения на Главния прокурор. Прави впечатление, обаче, че президентът Радев не е посочил най-главното престъпление, което е корена и първоизточника на всички останали престъпления, които е изброил, на Главния прокурор. А именно, че Главният прокурор е допуснал и е оставил без последствия много прокурори да станат членове на тайни окултни организации, на окултни ложи, на окултни секти и на окултни вероизповедания, и по такъв начин да бъдат в положение на свиреп конфликт на интереси между формалното им задължение да прилагат разпоредбите на публичните закони на страната, от една страна, и задължението да налагат догмите на тайното окултното вероизповедание, което изповядват, и в което членуват, от друга страна.

 

Комисията за установяване на конфликт на интереси, както и съответните държавни органи, които защитават демокрацията и правата на жителите в нашата страна, също не предприемат никакви действия за разрешаване на тези много тежки и свирепи опасности срещу демокрацията и свободата в нашата страна. От където може да се предположи, че и сред техния персонал има служители, които са станали членове на различни окултни ложи, окултни секти и окултни вероизповедания.

 

Нека да припомня, че по данни от медиите, за около 30-те години на преход към демокрация, около един милион и петстотин хиляди броя преписки за извършени престъпления в цялата страна, са били прекратени от прокуратурата и от МВР, с основание, че съответния извършител на престъплението е неизвестен, или че нямало достатъчно данни, че извършеното било престъпление. Т.е. имало е твърде много случаи, когато престъпници са били укривани от правосъдие и от възмездие, чрез умишлено неправилни и неадекватни действия на т.нар. правоприлагащи органи. Посоченият брой преписки означава, че приблизително срещу всеки четвърти пълнолетен жител на страната е било извършено престъпление, което е останалото неразкрито и ненаказано.

 

Нека да припомня, също така, че за изминалите около 20 години имаше неколкократни предложения и внесени законопроекти в Народното събрание да се декларира членството в тайни окултни организации, окултни секти и окултни вероизповедания, да се определят редица държавни и общински длъжности, за които да не се разрешава лицата, които ги заемат, да членуват в окултни организации, както и да се обявяват поетите задължения, вследствие на тези членства. Чрез организирани противодействия от страна на засегнати и притеснени депутати от тези законопроекти, те бяха блокирани и оставени неприети в Народното събрание. Поради което окултните секти продължиха да привличат все повече нови членове, докато се стигне до сегашното трагично за демокрацията и гражданските свободи положение в нашата страна, когато цели държавни органи и системи на държавната власт функционират само формално, т.е. по същество не функционират.

 

Тук е мястото отново да споделя личният ми опит какво претърпях от незаконните действия на прокуратурата и другите т.нар. правоохранителните органи в гр. Свищов. Вследствие на цяла поредица извършените престъпления срещу мен и срещу имущество, което стопанисвам, подадох около петнадесет заявления в периода 2018 - 2021 г. в Районното управление на МВР в гр. Свищов, а в някои случаи – и в Районната прокуратура в гр. Свищов. Полицаите и прокурорите, които работеха по случаите, вместо да установят, задържат и накажат престъпниците, по време на работата по преписките извършваха скандални престъпления и нарушения на приложимите закони и процедури. Поради което в един момент се наложи да сигнализирам министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието и Главния прокурор (и редица други ведомства в гр. София) за престъпленията, които извършиха служители от системите на правоохраната и на правосъдието в гр. Свищов. Тогава Главният прокурор възложи проверка на множеството случаи, които подробно бях описал в жалбата ми до него. През март 2020 г. ме извикаха в Районното управление на МВР в гр. Свищов и ми съобщиха за започнала проверка по жалбата ми. Показаха ми писмо от Върховната касационна прокуратура и от Главния прокурор, в което се искаше да дам писмени обяснения по 20 конкретни въпроса. Три дни писах на компютър подробни отговори, съдържащи изобилие от факти и обстоятелства по случаите, като приложих и множество снимки от местопрестъпленията и от нанесените щети. Материалът „Отговор” стана достатъчно дълъг: 10 страници, набран на компютър, формат А4, размер на буквите: 12 точки. Най-добросъвестно отговорих на всички въпроси. Впоследствие се оказа, че от цялата работа по въпросната проверка и от преписката не е имало никакъв смисъл от гледна точка на спазване на законите, тъй като в следващите месеци местните полицаи, прокурори и съдии продължиха да прилагат законите и административните процедури както преди това – произволно и както си пожелаят, т.е. отново с множество прояви на административен произвол, административен тормоз, и административен терор, извършвани от тези скъпо платени, официално държавни, чиновници. Единственият смисъл от цялата преписка беше, че един куп полицаи и прокурори в гр. София и в гр. Свищов отчетоха, че са работили и са запълнили работното си време с писане на документи и отчитане на служебна натовареност. А това е точно естеството на техните служебни задължения – да отчитат дейност, да получават високи заплати, без да разкриват извършители на престъпленията, тъй като те нямат интерес от това – за да може същите престъпници да извършат нови престъпления, което ще подсигури постъпване на нови жалби в Полицията и в Прокуратурата, и нова служебна натовареност. Колко елементарно, но хитро, са измислили схемата на своята работа. Обикновеният анализ на техните действия ми позволи по-късно да установя, че тяхното поведение е целяло и успешно е постигнало, предоставяне на незаконен имунитет от наказателно преследване, както и предоставяне на незаконно право за извършване на престъпления срещу мен на определени известни ми, както и на неизвестни за мен, лица. Това на журналистически жаргон се нарича „полицейски чадър за престъпници”, „прокурорски чадър за престъпници”, и „съдийски чадър за престъпници”. Това не е нещо ново и необичайно, а е често срещана незаконна практика на т.нар. правоохранителни и правосъдни органи в нашата страна.

 

Изграждането на справедлива и демократична държава минава през отстраняване на всички членове на тайни окултни организации, тайни окултни ложи, тайни окултни секти и тайни окултни вероизповедания от всички работни места в администрацията на т.нар. правоохранителна и съдебна системи, както и от ведомствата на държавната и общинската власти. За съжаление, това е трудно за реализиране, тъй като административните и други лостове за извършване на тези управленски действия и промяна към справедливост и демокрация, са предварително и превантивно завзети и блокирани, чрез разполагане на коварни, зли и прикрити окултисти на възлови места в системите на държавната власт.

 

В заключение, от гледна точка на демокрацията и гражданските права, не е важно само Главния прокурор да бъде отстранен от длъжност. Важно е да бъдат изобличени чрез истината и отстранени, всички членове на тайни окултни организации и окултни секти, които вече много години паразитират в т.нар. правоохранителна и правосъдна системи, и които причиниха атрофирането и обезсмислянето на тези системи, а оттам и на цялата държава. Моето дълбоко убеждение като любител-изследовател по тези теми от дълги години е, че доброто развитие и доброто бъдеще на България минава през публичното изобличаване на всички тайни окултни организации, тайни окултни ложи, тайни окултни секти, тайни окултни вероизповедания, и техните античовешки сатанински догми и идеологии, както и заслуженото наказване на всеки техен ръководител и член, които от млада възраст до края на живота си са били задължени и са извършвали несметен брой лъжи, манипулации, провокации, коварства, лукавства, злодейства, и всякакви престъпления и нарушения. Няма гаранция, че такъв преход и такава реформа би било постижимо да се случат, а и не е задължително да се случат. Тъй както не е задължително България и българския народ да имат добро бъдеще, мир, благоденствие, справедливост, равноправие и демокрация. Няма гаранция, също така, че в най-общ план отново няма да се случи това, което се е случвало много пъти в историята на света досега. А именно: злите окултни секти да ликвидират противостоящите им организации и индивиди, след което да обявят, че те са се самоубили, или са убити от животни, или са загинали от заразна епидемия, или са загинали от природно бедствие, или да посочат някаква друга лъжлива причина, изнамерена според обстоятелствата, от торбата им с 1001 лъжи, с които разполагат под ръка. В условията на 21-ви век ликвидирането вероятно може да решат да го заменят с физическо или интелектуално обезсилване, трайно разболяване, осакатяване, ампутиране, експлантация на орган, фактическо промиване на съзнанието, или изтриване на паметта и спомените чрез опиати и радиочестотно облъчване (за тези действия от много десетилетия се носят упорити слухове). Моето убеждение, както и на други религиозни, светски и алтернативни изследователи по тези теми е, че мястото на всички тайни окултни организации, тайни окултни ложи, тайни окултни секти, тайни окултни вероизповедания, на техните идеологии и догми, и на техните ръководители и членове, обучени и обиграни във вършенето на всякакви коварства, лукавства, злодеяния, престъпления и нарушения, е в кошчето с отпадъци на държавното битие на нашата страна.

 

Ако се преодолеят тези проблеми, лесно ще стане възможно да се преодолеят и много сериозните проблеми, свързани с много големия брой случаи на дискриминация, сегрегация, расизъм, апартейд, геноцид и екоцид, извършвани не само между различни етнически групи и различни социални прослойки в нашата страна, но и между индивиди от една и съща етническа група, и между индивиди от една и съща социална прослойка в нашата страна.

 

В допълнение, би следвало да се предприемат реформи и в посока да се разбие и промени сегашната ситуация в едни и същи ведомства да се намират „и хляба, и ножа”, както „и моркова, и тоягата”. Тъй като това е противоконституционно, обезсмисля демокрацията, и я превръща в пълна пародия на обществен строй.

 

Известно ми е, че поради т.нар. алгоритъм на Фейсбук относно публикациите, настоящият текст ще бъде видим в новинарския поток на символичен брой измежду всичките ми Фейсбук приятели.

 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/07/17/4233746_rumen_radev_dokato_miliardi_se_harcheha_na_tumno/

 

Настоящата публикация може да изтеглите като Word файл, 6 страници, формат А4, от следния Интернет адрес: https://dox.abv.bg/download?id=b715d1538c

 

Автор: Илиян Пламенов, гр. Свищов

 

Публикувано във Фейсбук на 21 юли 2021 г.

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.